Phone and company address

Zhejiang Anji Zhuhong Bamboo Veneer Factory

Zhejiang Anji Zhuhong Bamboo Veneer Factory
Phone: +86 572 504 6119
Fax: +86 572 502 4212
Address: Liujiatang Shangshu Xiang Anji Zhejiang