Phone and company address

Ciyi Electronics Co.,Ltd.

Ciyi Electronics Co.,Ltd.
Phone: +86 571 6456 1142
Fax: +86 571 6456 1082
Address: No 14 Qiaodong Road Shouchang Town 311612 Jiande Zhejiang