Phone and company address

Jinchang Tianren Bio-nutrition Development Co.,Ltd.

Jinchang Tianren Bio-nutrition Development Co.,Ltd.
Phone: +86 20 8758 8320
Fax: +86 20 8754 1767
Address: 7D Huilan Court No. 273 Huangpu Road West 510620 Guangzhou Guangdong