Phone and company address

Hong Yuan Electronic Co.,Ltd.

Hong Yuan Electronic Co.,Ltd.
Phone: +86 22 2869 0324
Fax: +86 22 2869 0249
Address: Gegu West Town Jinnian District Tianjin