Phone and company address

Zhen Jiang Rifei Chemical Co.,Ltd.

Zhen Jiang Rifei Chemical Co.,Ltd.
Phone: +86 511 878 2490
Fax: +86 511 87 82025
Address: Dan Tu Town Eastside of Zhenjiang 212014 Zhenjiang Jiangsu