Phone and company address

Tianjin No. 1 Belt Weaving Mill

Tianjin No. 1 Belt Weaving Mill
Phone: +86 22 7391292
Fax: +86 22 7390407
Address: West to Yangliuqing Farm Xiqing District Suburb 300112 Tianjin