Phone and company address

Harbin Xinsheng Kaiguan Chang

Harbin Xinsheng Kaiguan Chang
Phone: +86 451 530 2408
Fax: +86 451 530 1531
Address: No.2 Xiangde Street Hashi Xiangfang District 150030 Harbin Heilongjiang