Phone and company address

Xian Zhengyang Technology Co.,Ltd.

Xian Zhengyang Technology Co.,Ltd.
Phone: +86 29 626 8064
Fax: +86 29 727 8064
Address: No. 506 Xiqi Road Xian Shaanxi