Phone and company address

Guangming Group

Guangming Group
Phone: +86 458 3667196
Fax: +86 458 3667199
Address: No. 143 Qingshan Road West Yichun District 153000 Yichun Heilongjiang