Phone and company address

Jilin Jian Xianghuahuai Cultivation Centre

Jilin Jian Xianghuahuai Cultivation Centre
Phone: +86 435 268 0273
Fax: +86 435 268 0273
Address: Shuiwen South Street 134200 Jian Jilin