Phone and company address

Jiangsu Jinbi Huihuang Door Industry Co.,Ltd.

Jiangsu Jinbi Huihuang Door Industry Co.,Ltd.
Phone: +86 523 666 6555
Fax: +86 523 666 4498
Address: Wuliqiao Taizhou Jiangsu