Phone and company address

Xian Huaqin Traditional Chinese Medicine Institute

Xian Huaqin Traditional Chinese Medicine Institute
Phone: +86 29 741 5090
Fax: +86 29 741 5090
Address: No. 63 Dongwu Road Xian Shaanxi