Phone and company address

Sanjiu Group Zhanjiang Developing District Shuanglin Pharmaceutical Co.,Ltd.

Sanjiu Group Zhanjiang Developing District Shuanglin Pharmaceutical Co.,Ltd.
Phone: +86 759 339 8999
Fax: +86 759 338 3840
Address: No. 40 Third Haibin Road Zhangjiang Guangdong