Phone and company address

Qingdao Huazhong Pharmaceutical Ltd

Qingdao Huazhong Pharmaceutical Ltd
Phone: +86 532 562 5759
Fax: +86 532 562 5779
Address: No. 186 Xiaobaigan Road Qingdao??266100 Shandong