Phone and company address

Henan Kaifeng Shimei Co.,Ltd.

Henan Kaifeng Shimei Co.,Ltd.
Phone: +86 378 3858583
Fax: +86 378 3858583
Address: No. 54 Zhiyou Road Kaifeng Henan