Phone and company address

Guangzhou Xinshen Shoes Material Department

Guangzhou Xinshen Shoes Material Department
Phone: +86 20 8185 1058
Fax: +86 2 8188 5492
Address: 212-2 Daxin Road 510120 Guangzhou Guangdong