Phone and company address

Fujian Shaowu Yongfei Chemical Co.,Ltd.

Fujian Shaowu Yongfei Chemical Co.,Ltd.
Phone: +86 599 6655522
Fax: +86 6654591
Address: No. 18 Xinnu Road Xikou Shaowu Fujian