Phone and company address

Duo Xiang Chemical Plant

Duo Xiang Chemical Plant
Phone: +86 27 8291 7503
Fax: +86 27 8276 3719
Address: No. 332 Liumen Road Duoxiang Town 431728 Tianmen Hubei