Phone and company address

Jiangsu Wujiang Electrical Heaters Factory

Jiangsu Wujiang Electrical Heaters Factory
Phone: +86 512 6368 3072
Fax: +86 512 6368 3072
Address: Meiyan Town 215225 Wujiang Jiangsu