Phone and company address

Heilongjiang Qingan Medicine Manufacturing Co.,Ltd.

Heilongjiang Qingan Medicine Manufacturing Co.,Ltd.
Phone: +86 455 432 2676
Fax: +86 455 433 7070
Address: Dongcheng Development Zone 152400 Qingan Heilongjiang