Phone and company address

Jilin Jien Nickel Industry Co.,Ltd.

Jilin Jien Nickel Industry Co.,Ltd.
Phone: +86 432 461 0580
Fax: +86 432 561 4580
Address: Hong Qiling Town Panshi Jilin