Phone and company address

Xinqin Co.,Ltd.

Xinqin Co.,Ltd.
Phone: +86 769 893 8229
Fax: +86 769 651542
Address: Shipai Dongguan Guangdong