Phone and company address

Jiangsu Tianming Chemical Co.,Ltd.

Jiangsu Tianming Chemical Co.,Ltd.
Phone: +86 517 859 3205
Fax: +86 517 859 3101
Address: P O Box 2093 211704 Yutai Jiangsu