Phone and company address

Xian Guangsheng Pte Ltd

Xian Guangsheng Pte Ltd
Phone: +86 29 8773 0300
Fax: +86 29 8249 0490
Address: No. 13 Jinglongchi Xian Shaanxi