Phone and company address

Benchi Biotech Materials Co.,Ltd.

Benchi Biotech Materials Co.,Ltd.
Phone: +86 451 324 4663
Fax: +86 451 324 4663
Address: Qianjin Village Shuangcheng Heilongjiang