Phone and company address

Gansu Chemicals I/E Corp, Tianjin Branch

Gansu Chemicals I/E Corp, Tianjin Branch
Phone: +86 22 2822 2574
Fax: +86 22 2822 2584
Address: Room 101 Door 5 B Building Yazhong Garden 243 Shaoxing Road Tianjin