Phone and company address

Nanjing Tench Technology Co.,Ltd.

Nanjing Tench Technology Co.,Ltd.
Phone: +86 25 337 6815
Fax: +86 25 337 6815 8388
Address: 18E No. 39 Chengxian Street Nanjing Jiangsu